Op deze pagina staan de Algemene Voorwaarden van Gamecity Zoetermeer. Met de aankoop van een ticket ga je akkoord met de Algemene Verkoopvoorwaarden en de huisregels van Gamecity Zoetermeer.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst van en met Gamecity Zoetermeer verder te noemen J.W.L. De wederpartij wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Indien enige bepaling nietig is of nietig wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Offertes
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

Overeenkomst
Elke overeenkomst wordt altijd aangegaan als een inspanningsverplichting te leveren op een bepaalde datum en met een vaste starttijd en vaste eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet aan een activiteit deel te nemen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan echter nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend.

Reservering
Reserveren is zowel mondeling als schriftelijk mogelijk en wordt pas definitief nadat J.W.L. een mondelinge en/of schriftelijke bevestiging heeft gegeven.

Voorbehoud
J.W.L. behoudt zich te allen tijde het recht voor om het programma te wijzigen. Bij afgelasten door J.W.L. zal een andere tijd of datum worden aangeboden.

Annulering
Annulering is mogelijk met inachtneming van de volgende voorwaarden :
Binnen vier weken tot één week voor de gereserveerde datum, bent u 50% van het overeengekomen bedrag c.q. het gebruikelijke tarief verschuldigd.
Bij annulering binnen één week bent u 100% van het totale bedrag verschuldigd.
Indien, in geval van een reservering voor meerdere personen, één of meer van het aantal opgegeven personen zonder annulering niet komt opdagen, is het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
J.W.L. behoudt zich het recht voor om het gereserveerde
programma te annuleren bij niet tijdige betaling.
Deze annuleringsvoorwaarden gelden ook voor de catering.

Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient bij reservering vooraf 50% van het verschuldigde bedrag contant te geschieden door middel van een wettig betaalmiddel aan de receptie van J.W.L.
Twee weken voor de gereserveerde datum dient het totale bedrag voldaan te zijn.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Incassokosten
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn kan J.W.L. een rente van 1% per maand in rekening brengen, over het uitstaande bedrag vanaf de vervaldatum, alsmede een bedrag van € 15,– aan administratiekosten.
Buitengerechtelijke – en gerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij, met een minimum van € 50,–. Iedere betaling van de huurder wordt indien van toepassing
in mindering gebracht op de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten en daarna op de oudst – openstaande vorderingen; zulks ongeacht een andersluidende aanwijzing van de wederpartij.

Arrangementen
Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen licht afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.

Aansprakelijkheid
J.W.L. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke te wijten is aan eigen schuld van de deelnemer, dan wel schade welke is toegebracht door en/of te wijten is aan één of meerdere andere deelnemers, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van J.W.L. of haar medewerk(st)ers aan de kant van J.W.L.
De aansprakelijkheid van J.W.L. voor schade als gevolg van verlies en/of diefstal van zaken van derden, waaronder deelnemers, is uitgesloten.

Gedragsregels
Het is in verband met de veiligheid absoluut verboden te roken op het circuit en in de nabijheid van de pits en de werkplaats.
J.W.L. heeft te allen tijde het recht om iedereen, die zich naar haar oordeel gevaarlijk, storend of onsportief gedraagt of deelnemers(sters) die kennelijk niet in staat zijn een kart te besturen, de toegang tot de kartbaan en/of het pand te ontzeggen en/of te onthouden, zonder recht op teruggave of verrekening van door hem of haar betaalde gelden. Wij maken onderscheid tussen familieheats en volwassenheats bij het karten. Bij heats voor volwassenen geldt een minimale lengte van 1.60 m en wordt gekart met een reguliere kart. Bij familieheats geldt een minimale lengte van 1.35 m. rijden over het algemeen kinderen (met speciale kinderkarts) en hier kunnen mogelijk volwassen begeleiders bij worden geplaatst. Bij familieheats kunnen wij geen garantie geven dat er alleen kinderen meerijden.

Aanwijzingen
Voor de veiligheid van onze klant en onszelf dienen alle aanwijzingen van ons personeel terstond opgevolgd te worden.

Geschillen en toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen J.W.L. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.
Afwijkende voorwaarden zijn alleen dan bindend wanneer deze schriftelijk worden vastgelegd door een hiertoe bevoegde functionaris van J.W.L.

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter, binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van J.W.L. valt.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zoetermeer. Depotnummer 3559.

Laatste update: 14-6-2019